Liturgia
2018-04-24, Wtorek
Dz 11, 19-26, Ps 87 (86), 1a i 2 i 3a. 4-5. 6-7 (R.: por. Ps 117 (116), 1a), J 10, 27, J 10, 22-30
2018-04-25, Środa
Św. Marka, Ewangelisty
1 P 5, 5b-14, Ps 89 (88), 2-3. 6-7. 16-17 (R.: por. 2a), 1 Kor 1, 23-24, Mk 16, 15-20
2018-04-26, Czwartek
Dz 13,13-25, Ps 89 (88), 2-3. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a), J 3,15, J 13,16-20

Wydarzenia


Można zgłaszać kandydatury do nagród 'Ubi Caritas'

Ruszają zgłoszenia kandydatur do nagród „Ubi Caritas', corocznego wyróżnienia Caritas. Nagrody Ubi Caritas przyznawane są trzech kategoriach: darczyńca, świadectwo, współpraca. Do 21 maja zgłaszać można osoby indywidualne, a także instytucje oraz firmy.

Zgłaszając kandydatów należy upewnić się, czy proponowani zechcą przyjąć nagrodę lub wyróżnienie. Wypełniając formularz proszę wpisać pełną nazwę firmy lub instytucji zgłaszanej do nagrody, a w przypadku osób zakonnych należy podać imię i nazwisko oraz nazwę zgromadzenia. Gala „Ubi Caritas' podczas której przyznane będą nagrody planowana jest na koniec sierpnia br. w Warszawie. Istnieje możliwość odznaczenia zasłużonych osób medalem IN CARITATE SERVIRE, który przyznaje Dyrektor Caritas Polska na wniosek Caritas diecezjalnych. Informacje i zapytania można kierować drogą e-mailową pod adres sekretariat@caritas.pl. oraz na stronie Caritas Polska.

Nagrody Ubi Caritas honorują działania charytatywne na rzecz ubogich w Polsce i na świecie. Coroczna gala to ogólnopolska inicjatywa ekumeniczna Caritas Polska, prawosławnego Eleos i dwóch ewangelickich Diakonii. Nagrody Ubi Caritas zostały wręczone już szesnaście razy. W 2017 roku Nagrody Caritas Polska, czyli statuetki św. Faustyny przyznano państwu Hannie i Konstantemu Strusowi z diecezji siedleckiej (kategoria „Darczyńca'), wolontariuszom Telefonu Zaufania wraz z opiekunem ks. prof. Markiem Dziewieckim i sekretarzem ks. Robertem Kowalskim (kategoria „Świadectwo') i Agacie Heydzie z wolontariuszami Szkolnego Koła Caritas w Sosnowcu (kategoria „Współpraca'). W sposób szczególny wyróżniono s. Urszulę Brzonkalik. Franciszkanka otrzymała Nagrodę Specjalną Dyrektora Caritas Polska za posługę w ogarniętym wojną Aleppo w Syrii.

pgo, Caritas Polska / Warszawa / ekai.pl /


Napisz pracę naukową o Janie Pawle II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie prowadzi pierwszą edycję konkursu na dysertację magisterską i doktorską związaną z osobą św. Jana Pawła II. Prace można nadsyłać do 30 czerwca 2018 r.

Jak podkreślają organizatorzy, celem inicjatywy jest upamiętnienie postaci i dorobku papieża Polaka oraz promocja badań naukowych poświęconych jego osobie. „Tematy dysertacji mają dotyczyć św. Jana Pawła II – jego biografii, szeroko rozumianej spuścizny literackiej, filozoficznej, teologicznej i artystycznej lub twórczego rozwinięcia/kontynuacji jego myśli i nauczania' – podano w regulaminie konkursu.

Do oceny można nadesłać nieopublikowane prace magisterskie i doktorskie, obronione w latach 2015-2018 we wszystkich uczelniach wyższych na terenie Polski i na świecie. „Przez nieopublikowane prace rozumie się prace nigdy nie wydane w wersji papierowej lub elektronicznej w postaci publikacji obejmującej całość pracy magisterskiej lub doktorskiej' – precyzują organizatorzy. Praca w języku polskim, angielskim i włoskim może być zgłoszona przez autora lub jej promotora. Konieczne jest dostarczenie zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie pracy oraz zgodę uczelni na odstąpienie od pierwszeństwa w opublikowaniu pracy. Do zgłoszenia należy dołączyć również opinię promotora lub recenzenta wraz z pisemną zgodą na jej wykorzystanie. W ocenie nadesłanych dysertacji będą brane pod uwagę walory metodologiczne oraz oryginalność myśli, kompetencje warsztatowe czy bogactwo wykorzystanej literatury. Laureaci zostaną nagrodzeni wydaniem ich dysertacji w formie książkowej.

 

luk / Kraków / ekai.pl /


Katowice: rozpoczęły się Ekumeniczne Dni Biblii

Nabożeństwem ekumenicznym w ewangelicko-augsburskim kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach rozpoczęły się Ekumeniczne Dni Biblii w Katowicach. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Marek Szkudło. Nabożeństwo poprowadził bp Marian Niemiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego diecezji katowickiej.

W homilii bp Szkudło podkreślił, że „historia człowieka nawróconego rozpoczyna się od otwarcia serca na Pana'. - Mamy rozpocząć od otwarcia serca na obecność wiecznego Światła. Od otwarcia serca na Jezusa Chrystusa – mówił. Duchowny zaznaczył, że w czasie Dni Biblii wszyscy chrześcijanie chcą iść tą samą droga. – Nasza droga ku jedności, to droga mająca zasadniczy cel: pokazać światu Dobro. Pokazać światu Boga – apelował. Podczas nabożeństwa wręczono także nagrody laureatom konkursu ekumeniczne-biblijnego. Nagrodzone prace zostały przygotowane różnymi technikami.

Podczas Ekumenicznych Dni Biblii ich uczestnicy spotkają się m.in. w kaplicy św. Barbary przy Silesia City Center, gdzie będzie miał miejsce „Maraton Biblijny' podczas którego przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich będą czytać Księgę Kapłańską w przekładzie ekumenicznym. Zostanie także zorganizowana w Bibliotece Śląskiej konferencja naukowa podczas której prelegentami będą ks. prof. dr hab. Józef Kozyra z Katowic oraz dk dr Leszek Jańczuk z Warszawy. Gościem specjalnym konferencji będzie Małgorzata Platajs, Dyrektor Generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce, która zaprezentuje Biblię według przekładu ekumenicznego. Ekumeniczne Dni Biblii trwają w dniach 15-21 kwietnia. Ich hasłem są słowa z Ap 21,6: „I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja temu, który pragnie, dam pić darmo ze źródła wody życia'.

 

ks.sk / Katowice / ekai /


Ordo Iuris o przestępstwach z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie otrzymała dziś od Instytutu Ordo Iuris raport o przestępstwach wobec chrześcijan w Polsce. Jak co roku, po wnikliwej analizie raportów cząstkowych, stają się one częścią ogólnoeuropejskiego zestawienia OBWE, o skali przestępstw na tle nienawiści wobec różnych grup społecznych w Europie. To już czwarta edycja raportu Ordo Iuris skierowana do tej międzynarodowej instytucji. W jaki sposób jest atakowane w Polsce chrześcijaństwo? Zniszczenie figury Jezusa Chrystusa, dewastacja grobu czy obrażający uczucia religijne spektakl „Klątwa' – to tylko część przestępstw, o których pisze Ordo Iuris w swoim raporcie.

Z końcem kwietnia upływa termin składania corocznych raportów organizacji pozarządowych monitorujących skalę przestępstw motywowanych nienawiścią w Europie, tzw. przestępstw z nienawiści, gromadzonych przez OBWE. Obecny raport obejmuje 34 przypadki wandalizmów, desakralizacji, obrazy uczuć religijnych - notyfikowanych przez lokalne media, do których doszło w Polsce w 2017 r. Grupę zgłaszanych przestępstw na potrzeby zbiorczego raportu OBWE nazwano przestępstwami z nienawiści, które mogą obejmować m.in. takie czyny jak: groźby, wyrządzenie szkód materialnych na mieniu, napaści, morderstwa lub jakiekolwiek inne przestępstwa, których popełnienie motywowane jest nienawiścią bądź uprzedzeniami. Dodatkowo warunkiem koniecznym jest, by dany czyn był zabroniony przez prawo i stanowił przestępstwo w świetle prawa karnego zgodnie z porządkiem krajowym danego państwa. Powyższe wymogi uzasadnia potrzeba zidentyfikowania wspólnego standardu, który umożliwiłby realnie zweryfikować i porównać skalę przestępstw motywowanych nienawiścią pośród europejskich państw.

Wśród zdarzeń wymienianych przez Ordo Iuris w aktualnym raporcie jest m.in. opis sprawy z Gdańska, gdzie nieznany sprawca dwukrotnie zniszczył figurę Jezusa Chrystusa w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego, sprawy z Zbrosławic, gdzie sprawcy dla zabawy świętowali urodziny na cmentarzu, sprawy z Rawy Mazowieckiej, gdzie nieznany sprawca zdewastował grób ks. Mieczysława Iwanickiego, czy też sprawy z Lublina i sprawcy kradzieży w szpitalnej kaplicy. Najgłośniejszym przykładem naruszenia wolności religijnej i uczuć religijnych, który wywołał powszechne oburzenie, doprowadzając do licznych protestów, było obrazoburcze przedstawienie „Klątwa' w Teatrze Powszechnym w Warszawie, przygotowanym przez chorwackiego reżysera, wobec którego złożono liczne zawiadomienia do prokuratury, a którego opis również znajduje się w raporcie. Niestety, dane z dotychczasowych raportów Ordo Iuris przekazywanych do OBWE wskazują, że każdego roku liczba incydentów motywowanych nienawiścią wobec chrześcijan i chrześcijańskich symboli w Polsce może budzić niepokój. Niezależnie od złożonego raportu potwierdzają to również wnioski Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, który w latach 2012-2014 przeprowadził badania wśród katolickich parafii, podejmując się próby analizy sytuacji katolików w Polsce. Badania wykazały m.in., że w tych latach księża katoliccy z 12,1% parafii doznawali aktów dyskryminacji polegających przede wszystkich na obraźliwych komentarzach (77% przypadków), natomiast w 4% parafii katolickich do duszpasterzy zgłaszały się osoby, które twierdziły, że były nierówno traktowane ze względu na wyznawaną wiarę. Również w prawie 9% katolickich parafiach odnotowano w tym czasie akty profanacji miejsc świętych.

Do Ordo Iuris można zgłaszać wypadki przestępstw motywowanych nienawiścią. Instytut angażuje się również w zapewnienie wsparcia prawnego dla ofiar przestępstw z nienawiści.

 

Ordo Iuris / Warszawa / ekai /


Kard. Dziwisz: litania do św. Jana Pawła II to portret apostoła

„Litania do św. Jana Pawła II – Portret Apostoła naszych czasów' to tytuł wykładu, który na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wygłosił dziś kard. Stanisław Dziwisz. Podczas spotkania w auli Stefana kard. Wyszyńskiego mówił o wezwaniach modlitwy odnoszących się do postawy, cech oraz spraw bliskich sercu świętego papieża.

W wydarzeniu uczestniczyli m. in. abp Stanisław Budzik, władze uniwersytetu, licznie przybyli studenci oraz uczniowie lubelskich szkół noszących imię Jana Pawła II. „Jeżeli Janowi Pawłowi II możemy nadać tytuł świadka nadziei, to księdzu Kardynałowi możemy nadać tytuł świadka wierności. A wierność to obecność. Ktoś powiedział, że pierwszym imieniem miłości jest obecność. A obecność księdza u boku św. Jana Pawła II była pełna oddania i miłości' – powiedział na początku spotkania metropolita lubelski.

Kard. Dziwisz mówiąc o poszczególnych wezwaniach odnosił się do sytuacji z życia Ojca Świętego. Wspominając o szczególnej roli modlitwy podkreślał: „Codziennie przez całe życie odmawiał modlitwę do Ducha Świętego, której w dzieciństwie nauczył go ojciec. Odmówił ją także przed samą śmiercią'. Ważną rolę w życiu św. Jana Pawła II pełnił również kult Matki Bożej i świętych. Godnymi zauważenia są również postawy świętego wobec cierpienia oraz krzyża własnego życia: „Był zakochany w Krzyżu. Był wzorem życia i umierania dla Pana'. Wspominając przyjaciela, kard. Dziwisz mówił także o jego posłudze duszpasterskiej, którą uważał za swoje najważniejsze zadanie: „Zawsze osobiście pisał swoje teksty, zwłaszcza do Polski. Stawały się one później programami duszpasterskimi dla lokalnych Kościołów'. W wezwaniach litanii do św. Jana Pawła II uwzględnione są również jego stałe apostolstwo pokoju, umiłowanie osób odrzuconych oraz dbałość o małżonków i rodziny. „Litania do św. Jana Pawła II rzeźbi cierpliwie jego wizerunek. Odsłania kolejne przestrzenie miłości służby' – powiedział hierarcha. Na zakończenie wykładu kard. Dziwisz podsumował: „Był gigantem wiary, był gigantem ducha, był gigantem pracy i służby. Zostawił nam dziedzictwo z którego będą czerpać pokolenia. Naszym obowiązkiem, ale także przywilejem jest to dziedzictwo zachować i rozwijać w odpowiedzi na nowe wyzwania przed którymi staje Kościół i świat'.

 

olc / Lublin / ekai /


Abp Skworc: niech 'Laudato si' przenika nasze myślenie

Będziemy apelować do wszystkich – tych z prawej, z lewej i ze środka – o nawrócenie ekologiczne, bo do takiego nawrócenia wzywa Franciszek w „Laudato si'' – podkreśla w rozmowie z KAI abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki zapowiada też, że jeszcze przed grudniowym szczytem klimatycznym ONZ w Katowicach Episkopat wyda list o ekologii.

„Stwierdzano, że 'Laudato si'' jest dokumentem 'antywęglowym', a nawet w jakimś sensie antypolskim, bo przecież Polska dla pozyskania energii korzysta z zasobów węglowych. Ale to nie jest prawda. Papież nas tylko uwrażliwia na skutki uboczne pozyskiwania energii wyłącznie z kopalin. Są nimi zanieczyszczenia przyczyniające się do degradacji środowiska naturalnego. Ale musimy sobie uświadomić, że obecnie 85. proc. energii elektrycznej w Polsce pozyskuje się z węgla kamiennego i brunatnego. Dla porównania nasi zachodni sąsiedzi tylko w 44. proc. uzyskują tę energię z węgla głównie brunatnego, a po części z kamiennego, to zużywają go prawie dwukrotnie więcej niż Polska. Trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że węgiel nie jest brudnym źródłem energii, a wszystko zależy od sposobu jego spalania' – mówi abp Skworc.

Szczyt klimatyczny ONZ odbędzie się w Katowicach, więc archidiecezja katowicka jest ważnym aktorem podczas tego spotkania. Polscy biskupi wydadzą specjalny list na ten temat. „Chodzi bowiem o to, aby także ludziom niezwiązanym z Kościołem, którzy przybędą na grudniową konferencję – a spodziewamy się około 20 tys. uczestników z całego świata – powiedzieć, że także w kwestiach ekologicznych Kościół katolicki w Polsce nie jest biernym obserwatorem rzeczywistości, lecz jest ważnym uczestnikiem debaty' – podkreśla metropolita katowicki.

czytaj wywiad...

tk / Katowice / ekai /


Karta Dużej Rodziny coraz popularniejsza

Ponad 3,3 tys. firm z 20 tys. punktów udziela już różnego rodzaju ulgi, od spożywczych po edukacyjne i turystyczne, w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Od przyszłego roku z programu zniżkowego realizowanego przez Związek Dużych Rodzin we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, będzie korzystać prawie 4 mln Polaków. Karta pozwala na mniejsze wydatki, ale zmienia też społeczne postrzeganie wielodzietnych rodzin. Coraz rzadziej kojarzą się one z biedą, a coraz częściej są widziane jako potężna siła nabywcza w gospodarce.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, sklepów, środków komunikacji, punktów usługowych, ośrodków sportowych i rekreacyjnych będących partnerami Karty Dużej Rodziny. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom funkcjonowanie i obniża koszty codziennego życia. Rodziny wielodzietne mogą także korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny (mKDR), która dzięki funkcji geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji. Do zapoznania się i korzystania z konkretnych zniżek w danym miejscu pobytu służą też aplikacje na smartfony i tablety. Jedną stworzył resort rodziny (ma już 45 tys. pobrań), a drugą Związek Dużych Rodzin (30 tys. pobrań).

Rodziny znają swoje potrzeby

Rządowy program dotyczący Karty Dużej Rodziny prowadzony jest od czerwca 2014 r. Od 2015 r. funkcjonuje jako zadanie zlecone samorządom na mocy ustawy o ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, którego obsługa jest finansowana z budżetu państwa. W styczniu 2017 r. Związek Dużych Rodzin podpisał umowę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pozyskiwanie nowych partnerów w ramach Karty Dużej Rodziny, uprzednio wygrywając konkurs ogłoszony przez MRPiPS. Joanna Krupska, prezes ZDR „Trzy Plus' wskazywała, że to bardzo dobrze, iż organizacja pozarządowa ma wpływ na kształt Karty Dużej Rodziny. - To przejaw zaufania do społeczeństwa, które samo się organizuje, współdecyduje o swoich sprawach. Rodziny wiedzą najlepiej, jakich zniżek, w jakich sklepach potrzebują, same podejmują wysiłek, żeby przekonać firmy do współpracy' – wskazywała Krupska. Do realizacji projektu powołano zespół, którego celem było i jest nadal negocjowanie zniżek na terenie całej Polski dla rodzin posiadających Kartę oraz podpisywanie umów z firmami ich udzielającymi. W każdym województwie jest co najmniej jedna osoba, która tym się zajmuje. Jest też osoba, która podejmuje negocjacje z przedsiębiorstwami o zasięgu ogólnopolskim.

czytaj dalej...

 

lk / Warszawa / ekai /


O. Grabowski: są książki religijne, które deformują wiarę

Moda na książki omawiające kolejne cudowne zjawiska, wizje, objawienia prywatne może sprzyjać zachęcie do wiary, ale równie dobrze może od niej odpychać, jako zarezerwowanej dla wyjątkowych osób i wydarzeń. Z pewnością ograniczenie się do korzystania z książek tego typu deformuje przeżycie wiary - pisze o. Tomasz Grabowski OP, komentując dla KAI sytuację i wyzwania wydawców książek katolickich. Od 12 do 15 kwietnia w Warszawie odbędą się 24. Targi Wydawców Katolickich. Publikujemy wypowiedź o. Tomasza Grabowskiego:

„Dla katolickiego rynku wydawniczego większym wyzwaniem od spadku czytelnictwa jest to, jakie książki są czytane. Gros literatury religijnej (pomijam książki stricte dewocyjne) skupia się na twórczości niekoniecznie właściwie formującej do wiary.

Po pierwsze, dużym zainteresowaniem cieszą się tytuły skupione wokół zagadnień 'skandalizujących' przeżycia religijne. Mam na myśli skupienie na kwestiach egzorcyzmów, uwolnienia i opętania demonicznego i wpływu złego ducha na codzienność osób wierzących. Temat jest ważny ale i subtelny. Często jednak brakuje w oferowanych tytułach owej teologicznej subtelności w podejmowaniu zagadnienia. Pewną mutacją twórczości około demonologicznej, jest skupienie na wszelkich cudownościach, które co prawda są nieodzownym i ważnym wymiarem przeżywania wiary, nie są jednak ani najważniejsze ani podstawowe. Moda na książki omawiające kolejne cudowne zjawiska, wizje, objawienia prywatne może sprzyjać zachęcie do wiary, ale równie dobrze może od niej odpychać, jako zarezerwowanej dla wyjątkowych osób i wydarzeń. Z pewnością ograniczenie się do korzystania z książek tego typu, deformuje przeżycie wiary.

Po drugie, zasypuje nas literatura poradnikowa. Owszem, współczesny czytelnik oczekuje przystępnych rad, które w prostych krokach wyprowadzą go z kryzysu w relacjach, rodzinie, modlitwie czy biznesie. Dobre poradniki są potrzebne. Niemniej, sugerowanie, że wszystkiego można dokonać 'w weekend', jest wprowadzaniem w błąd. Sprowadzenie więzi wiary i wyzwań moralności do katolickiej techne jest niekorzystne. Doktryna moralna Kościoła opiera się na kształtowaniu charakteru, osobowości, nie sprowadza się natomiast do znalezienia wytrychów na rozwiązanie problemu. Odmianą tego typu książek są również te oparte o osobiste świadectwo. Świadectwa są nieodzownym i błogosławionym środkiem ewangelizacji. Są bardzo potrzebne. Odnoszę jednak wrażenie, że część świadectw jest przedstawiona w formie zbyt uproszczonej. Bez komentarza teologicznego mogą nie tylko być źródłem frustracji, ale również fałszywego obrazu Boga, który działa niczym nadprzyrodzone koło ratunkowe.

Po trzecie, znacząca część publikowanych książek to kaznodziejstwo uprawiane przez wybitnych kaznodziejów, zarówno świeckich, jak i duchownych. Z jednej strony cieszy fakt, że głoszone w mediach i na ambonach rekolekcje znajdują swoje przedłużenie w książce. Z drugiej strony niepokoi oferta ograniczona do treści niepogłębionych. Forma kilkuminutowych wypowiedzi wideo najczęściej nie stanowi wystarczającego materiału na książkę. Wielu wydawców zdaje się ignorować ten fakt. Internet jako źródło zawartości książek niesie szereg zagrożeń, których pomijanie milczeniem będzie szkodliwe dla formacji katolickiej. W internecie bowiem nie zawsze to, co mamy do powiedzenia przesądza o sukcesie mówcy. Niekiedy o wiele ważniejszy jest sposób prezentacji treści. Książka przystojnego lub pięknej, elokwentnego lub błyskotliwej, znanego i lubianego czy 'nowoczesnej' blogerki niekoniecznie jest książką dobrą. I choć na youtube z daną treścią obcuje więcej osób niż z przeciętną książką tego samego autora, to jednak z książką spędzają oni więcej czasu, dlatego ma ona szansę wywrzeć na czytelniku głębszy wpływ. Wzmacnianie autorytetu blogera/kaznodziei przez wydawanie jego książek, nie zawsze cechuje się roztropnością inną niż komercyjna.

Podsumowując, wydaje mi się, że odpowiedzialność wydawców katolickich jest ogromna. Wykorzystując wciąż najważniejsze medium formacji katolików mogą bądź wzmocnić bądź osłabić to, co naprawdę ważne w przeżywaniu wiary. Kryzys jakości (a nie czytelnictwa) stawia przed nami najbardziej aktualne wyzwanie'.

 

dg / Warszawa / ekai /


Nie bój się świętości. Adhortacja 'Gaudete et exsultate'

O powszechnym powołaniu do świętości, zagrożeniach w jej realizacji, aktualności programu zawartego w Ewangelii Jezusa Chrystusa, niektórych cechach świętości w świecie współczesnym, a także koniecznej do jej osiągnięcia walce, czujności i rozeznaniu pisze papież Franciszek w swojej trzeciej adhortacji apostolskiej: „Gaudete et exsultate' – „Cieszcie się i radujcie' (Mt 5, 12). Jej tekst został zaprezentowany przez Stolicę Apostolską w poniedziałek, 9 kwietnia.

Już na wstępie Ojciec Święty zaznacza, że jego celem nie jest przedstawienie szczegółowego traktatu o świętości, lecz ujęcie powołania do doskonałości chrześcijańskiej w aktualnym kontekście, z jego zagrożeniami, wyzwaniami i możliwościami. Papież zauważa, że obok świętych wyniesionych do chwały ołtarzy przez Kościół, są nimi także osoby z sąsiedztwa, żyjące blisko nas, będące odblaskiem obecności Boga. Podkreśla, że świętość nie ogranicza się do Kościoła katolickiego, ale ma wymiar ekumeniczny. Franciszek wskazuje, że każdy stoi przed zadaniem rozpoznania swojej drogi do świętości, jaką zaplanował dla niego Pan Bóg. Zauważa szczególne znaczenie „geniuszu kobiecego' i życia z miłością, dając świadectwo w codziennych zajęciach. Podkreśla, iż niezbędne środki konieczne na drodze do świętości znajdujemy w Kościele.

Mówiąc o naśladowaniu przykładu świętych, Następca Piotra podkreśla konieczność dostrzegania w nich tego, co ich najpełniej upodabnia do Pana Jezusa. Chodzi o budowanie wraz z Nim Jego Królestwa. „Nie lękaj się dążyć wyżej, dać się miłować i wyzwolić przez Boga. Nie bój się pozwolić, aby cię prowadził Duch Święty. Świętość nie czyni cię mniej ludzkim, ponieważ jest spotkaniem Twojej słabości z siłą łaski' – pisze Ojciec Święty i cytuje słowa Leona Bloy: w życiu „istnieje tylko jeden smutek, nie być świętym' (n.34).

czytaj dalej omówienie...

 

adhortacja „Gaudete et exultate'

st (KAI) / Watykan / ekai /


Warszawa: prezentacja 'Biblii Pierwszego Kościoła'

Kompletny przekład Septuaginty, czyli Starego Testamentu z języka greckiego na polski znalazł się wydanej właśnie „Biblii Pierwszego Kościoła'. Prezentacja pierwszego w historii Polski tłumaczenia Biblii z tych manuskryptów, które funkcjonowały w czasach Jezusa i apostołów odbędzie się 9 kwietnia w Centrum Medialnym KAI.

Tłumaczenie „Biblii Pierwszego Kościoła' zostało dokonane przez jednego z najlepszych polskich filologów klasycznych, ks. prof. Remigiusza Popowskiego, dziekana wydziału filologii klasycznej KUL. Została ona opublikowana na najwyższej klasy hiszpańskim papierze biblijnym, zawiera specjalne paginatory, które ułatwiają szybkie dotarcie do odpowiedniej księgi oraz piękną oprawę.

Prezentacja „Biblii Pierwszego Kościoła' odbędzie się 9 kwietnia (poniedziałek) o godz. 14.00 w nowym Centrum Medialnym Katolickiej Agencji Informacyjnej (Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, I piętro). W spotkaniu z mediami udział wezmą: wybitny teolog i biblista, laureat Nagrody Ratzingera, członek Komitetu Teologicznego Polskiej Akademii Nauk ks. prof. Waldemar Chrostowski (UKSW) oraz wydawca publikacji Piotr Wacławik z Oficyny Wydawniczej VOCATIO. Egzemplarze Biblii wyłącznie dla akredytowanych dziennikarzy. Akredytacje przesyłać można na adres: sekretariat@ekai.pl. Transmisję NA ŻYWO z prezentacji można oglądać na portalu eKAI.pl oraz na kanale Katolickiej Agencji informacyjnej na platformie YouTube.

 

mip / Warszawa / ekai /


Papieski tweet


Jesteś naszym 65077 gościem od 01.01.2017