Liturgia
2023-11-29, Środa, Rok A, I, XXXIV Tydzień zwykły
Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28
Dn 3
Ap 2, 10c
Łk 21, 12-19
2023-11-30, Czwartek, Rok A, I, Święto Św. Andrzeja, apostoła
Iz 49, 1-6
Ps 19, 2-3. 4-5ab (R.: 5a)
Rz 10, 9-18
Mt 4, 19
Mt 4, 18-22
2023-12-01, Piątek, Rok A, I, XXXIV Tydzień zwykły
Dn 7, 2-14
Dn 3
Łk 21, 28bc
Łk 21, 29-33

Wydarzenia


Bł. Maria Klementyna Anuarita Nengapeta (29 listopada)

Ta czarnoskóra zakonnica, zwana „świętą Agnieszką Afryki', została zamordowana podczas próby gwałtu. Nengapeta urodziła się w 1939 r. lub 1941 r. w Wamba, w Beligijskim Kongo (dzisiaj Demokratyczna Republika Kongo). Gdy pierwszy raz poszła do szkoły, przez pomyłkę przypisano jej imię starszej siostry Anuarity, i tak już pozostało. Rodzicie Nengapety byli animistami, ale została ona ochrzczona w wieku 6 lat, w tym samym dniu co jej matka. Na chrzcie otrzymała imię Alfonsa. Chodziła do szkoły misyjnej prowadzonej przez siostry zakonne w jej wiosce. Tam narodziło się jej powołanie.

Pierwsze próby wstąpienia do zakonu były nieudane: musiała zmierzyć się z oporem rodziny ze względu na młody wiek. Ale powołanie było na tyle silne, że zdecydowała się na krok nieposłuszeństwa: w 1957 r., gdy w wiosce pojawił się samochód, by zabrać postulantki do Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny w Bafwabaka, Nengapeta dostała się niezauważona na ciężarówkę i pojechała do konwentu. Po paru dniach została przyjęta. W zakonie pełniła rozmaite role: nauczycielki, zakrystianki, pielęgniarki, kucharki. Jej motto „służyć i uszczęśliwiać innych' znalazło praktyczny wyraz relacjach z podopiecznymi, w szczególności „gorszymi', „słabszymi', oraz w podejmowaniu zadań, których inni unikali. Gdy w 1964 r. kraj ogarnęła wojna domowa, żołnierze porwali Anuaritę, żeby ją zgwałcić. Ponieważ się broniła, została skatowana i zamordowana. Beatyfikował ją, w obecności jej matki, ojca i czterech sióstr, Jan Paweł II w Kinszasie (Zairze) w 1985 r.

 

ekai.pl


29 listopada w kalendarzu

1633 - św. Wincenty a Paulo i św. Ludwika de Marillac założyli zgromadzenie sióstr szarytek,

1830 – w Polsce wybuchło powstanie listopadowe,

1870 - w Anglii wprowadzono obowiązek nauki szkolnej,

2014 – ingres biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego.

 

ekai.pl


Pułtusk: Kongres bł. ks. Jerzego Popiełuszki

II edycja Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbędzie się w Pułtusku w dniach 29 i 30 listopada. Jego celem jest przede wszystkim popularyzacja nauczania społecznego księdza Jerzego, a także poszerzenia stanu wiedzy naukowej i prezentacji najnowszych wyników badań naukowych, dotyczących nauczania społecznego Kapłana „S'. 

Organizatorzy II edycji Kongresu chcieliby także zapoczątkować prace rozwojowe, związane z przygotowaniem materiałów dydaktycznych, dotyczących nauczania społecznego Księdza Jerzego w ramach międzypokoleniowej edukacji nieformalnej.  „Nauczanie społeczne bł. Księdza Jerzego obejmuje obszar od godności człowieka do kształtu tworzonej przez niego wspólnoty społecznej i politycznej. Silny nacisk kładziony jest w nim na niezbywalną godność. Z niej wynika osobista postawa oparta na sumieniu i męstwie. Te zaś pozwalają operować prawdą, która uwalnia. Wolność usuwa lęk i otwiera na wspólnotę' – napisali organizatorzy na stronie internetowej Kongresu. Przekonują także, że „wspólnota wyrastająca z tysiącletnich ideałów zakorzenionych w chrzcie nazywa się Ojczyzną. Solidarność zaś jest wspólnotą osób, która dzięki trwaniu w ojczystych ideałach jest zdolna poprzez prawdę i wolność dokonywać przemiany świata. Pojęcia te zyskały w ustach Kapłana „S' ogromną siłę, stając się symbolem walki o wolność w czasie stanu wojennego. O ile próba zrozumienia tego nauczania może być wyzwaniem intelektualnym, o tyle próba wcielenia go w życie staje się wyzwaniem zarówno duchowym jak i moralnym'.

Podczas dwóch dni Kongresu odbędą się 2 główne debaty i 16 debat tematycznych. Tytuły są myślami bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W debatach uczestniczyć będzie kilkudziesięciu prelegentów i moderatorów reprezentujących różne środowiska i punkty widzenia. 

Udział w Kongresie bł. ks. Jerzego Popiełuszki jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, udział wymagać będzie wypełnienia formularza rejestracji, który znajduje się na stronie: https://xjerzy.pl/pl/ - oraz otrzymania potwierdzenia z zaproszeniem do udziału. Na tej stronie znajduje się także dokładny program Kongresu.

Organizatorem Kongresu jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa z prezesem Andrzejem B. Piotrowiczem: - Począwszy od I edycji Kongresu, wszyscy którym bliska jest jego idea i założenia oraz pragnący by to dzieło rozwijało się, mogą bezpośrednio wspierać Kongres czy to modlitwą, czy to bezpośrednim zaangażowaniem się w pracę Zespołu Organizacyjnego czy to dowolnymi darowiznami – przekazuje organizator. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: biskup płocki dr Szymon Stułkowski, dr hab. Przemysław Czarnek, profesor KUL, minister kultury i edukacji oraz Henryk Kowalczyk, wiceprezes Rady Ministrów.  Katolicka Agencja Informacyjna jest jednym z partnerów medialnych II edycji Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

 

eg / Pułtusk / ekai.pl


Abp Gądecki i bp Batzing chcą poprawić relacje między episkopatami Polski i Niemiec

Poprzez ostatnie publikacje listów obu hierarchów w mediach stosunki między Konferencjami Biskupów Polski i Niemiec znacznie się ochłodziły. Dlatego przewodniczący obu episkopatów: abp Stanisław Gądecki i bp Georg Bätzing przed zebraniem plenarnym Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) na Malcie wyrazili wolę poprawienia klimatu relacji między obu Kościołami. Jak zaznaczył bp Bätzing, poprawa stosunków między episkopatami Polski i Niemiec leży mu bardzo na sercu.  

Wczoraj przewodniczący Episkopatów Niemiec i Polski szczerze rozmawiali ze sobą przed rozpoczęciem zebrania plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) na Malcie. Przewodniczący Episkopatu Niemiec, bp. Georg Bätzing w mediach społecznościowych na stronach Konferencji Episkopatu Niemiec poinformował: „Arcybiskup Stanisław Gądecki i ja szczerze rozmawialiśmy wczoraj wieczorem na początku Zgromadzenia Plenarnego CCEE i przed wspólną Mszą św. o zaistniałych nieporozumieniach. Zgodziliśmy się, że nie są to łatwe czasy dla Kościoła w obu krajach i że chcemy, zwłaszcza w tych czasach, stać razem jako sąsiedzi, nawet jeśli dostrzegamy różnice kulturowe w uzasadnionej różnorodności katolicyzmu i szukamy naszej drogi do dobrej przyszłości, w której chcemy, tak jak zawsze to robiliśmy, dawać ludziom świadectwo Dobrej Nowiny. W przyszłości pojawiające się pytania i możliwe nieporozumienia w naszym wzajemnym postrzeganiu powinny być poruszane i dzielone w wypróbowany i sprawdzony sposób w Polsko-Niemieckiej Grupie Kontaktowej. To jest dobre miejsce do dialogu'

Przedmiotem trudności w dialogu między abp. Gądeckim i bp. Bätzingiem jest list metropolity poznańskiego, który napisał do papieża Franciszka w związku z postulatami tzw. drogi synodalnej  w Niemczech dotyczącymi m.in. zmian w nauczaniu moralnym Kościoła. Z kolei bp Bätzing skierował do abp Gądeckiego list, w którym m.in. wyjaśnia swoje stanowisko w związku z krytycznym wobec niemieckiej drogi synodalnej listem abp. Gądeckiego do papieża Franciszka. Korespondencję obu hierarchów opublikowały media. 

 

tom / Bonn / ekai.pl


Sejm: projekt ws. finansowania in vitro z budżetu trafił do dalszych prac

Sejm odrzucił na dzisiejszym posiedzeniu wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o finansowaniu metody in vitro. Tym samym projekt ten został skierowany do dalszych prac w komisji zdrowia.

Wniosek o odrzucenie projektu dotyczącego procedury in vitro złożyli posłowie Konfederacji. Poparło go w głosowaniu na sali plenarnej 91 posłów, przeciwnych było 304, wstrzymało się 43.

Projekt, którym zajmuje Sejm, jest nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Proponuje się dodać do niej m.in. zapis, że 'Minister właściwy do spraw zdrowia opracuje, wdroży, zrealizuje i sfinansuje program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodkach medycznie wspomaganej prokreacji w rozumieniu art. 2 ust. l pkt 18 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności'.

W uzasadnieniu zgłoszenia projektu jego wnioskodawcy przypomnieli, że niepłodność jest chorobą cywilizacyjną uznaną przez Światową Organizację Zdrowia. W Polsce może dotyczyć nawet 3 mln osób - ok. 15-20% par w wieku prokreacyjnym. Stwierdzają też, że od lat w Europie, w tym w Polsce, pogłębia się kryzys demograficzny, a niepłodność jest jedną z przyczyn tego kryzysu. W 2020 r. w naszym kraju współczynnik dzietności wynosił 1,38 (138 dzieci na 100 kobiet), podczas gdy dla zachowania obecnej wielkości populacji musi on wynosić przynajmniej 2,1. Niekorzystne trendy demograficzne mają swoje bardzo negatywne konsekwencje ekonomiczne. Do 2030 r. zwiększy się w Polsce tzw. współczynnik obciążenia ekonomicznego, tzn. wzrośnie (z 24,8 do 43,7) stosunek osób w wieku poprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. 'Z punktu widzenia interesu społecznego Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, jak również skalę problemu niepłodności jest niezbędne wdrożenie strategii i programów zdrowotnych walki z niepłodnością o charakterze ogólnopaństwowym, aby umożliwić osobom dotkniętym tą chorobą posiadanie potomstwa. Konieczne jest zatem finansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego ze środków publicznych - a dokładniej ze środków budżetu państwa' - twierdzą autorzy obywatelskiego projektu.

W projekcie zapisano propozycję, aby wysokość środków przeznaczanych co roku z budżetu państwa na program in vitro oscylował wokół kwoty nie niższej niż 500 mln zł.

 

lk / Warszawa / ekai.pl


Sanktuaria jak ''szpitale nadziei'' - spotkanie kustoszy w Wilamowicach

Na rolę sanktuariów jako „szpitali nadziei', wyjątkowych „bram ewangelizacji' i przestrzeni, gdzie można doświadczyć wiary wskazywano na pierwszym spotkaniu kustoszy sanktuariów diecezji bielsko- żywieckiej, które odbyło się w Wilamowicach z udziałem bp. Romana Pindla i kilkunastu kapłanów. Gospodarzem był kustosz tego miejsca, a jednocześnie wikariusz generalny diecezji ds. sanktuariów ks. prałat Stanisław Morawa.

Spotkanie w wilamowickim sanktuarium rozpoczęło się od nabożeństwa za wstawiennictwem św. Józefa Bilczewskiego. Bp Roman Pindel w słowie wstępnym przybliżył status sanktuariów w aspekcie biblijnym i teologiczno-historycznym.

O fenomenie sanktuariów opowiedział ks. dr Piotr Góra, autor pracy doktorskiej poświęconej pastoralno-teologicznemu statusowi sanktuarium w przestrzeni życia religijnego diecezji. Zwrócił uwagę na niezwykły potencjał sanktuariów. Przywołując konkretne dane statystyczne wskazał, że te „strategiczne dla ewangelizacji' miejsca odwiedzają nawet osoby, które nie deklarują swego przywiązania do praktyk religijnych. Przypomniał, że obecnie na terenie diecezji jest 18 sanktuariów – 13 diecezjalnych, 3 salezjańskie, jedno franciszkańskie oraz jedno, którym opiekują się klaryski od Wieczystej Adoracji. Tymczasem planowane są cztery nowe – w Oświęcimiu, Jaworzynce-Trzycatku, Radziechowach i Czechowicach-Dziedzicach. Duchowny zwrócił uwagę na to, że w listopadzie br. do Watykanu zjechali kustosze i pracownicy sanktuariów, a wydarzenie było przygotowaniem do nadchodzącego roku jubileuszowego 2025. To właśnie na tym spotkaniu abp Rino Fisichella, pro-prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji, zwrócił uwagę na wyjątkowość tych miejsc ewangelizacji, które umożliwiają znalezienie przestrzeni na bezpośrednie doświadczenie wiary. Zdaniem hierarchy, sanktuarium staje się przestrzenią, gdzie można odzyskać pokój i otrzymać słowo głębokiego pocieszenia'. Ks. Góra powtórzył za watykańskim hierarchą, że w sanktuariach oprócz starannie sprawowanej Eucharystii i sakramentów pokuty pielgrzymi oczekują „rozbudzonej nadziei'. Są też tacy, dla których ważne jest osobiste zaangażowanie w życie sanktuarium poprzez wolontariat lub uczestnictwo w grupach modlitewnych.

Wśród licznych zadań kustosza duchowny zaakcentował rolę, jaką jest promocja sanktuarium w przestrzeni internetowej. Zapowiedział jednocześnie, że w planach dotyczących sanktuariów jest m.in. odkrycie i nazwanie tych szczególnych miejsc, wymiana doświadczeń, uzupełnienie dekretów, opracowanie statutów i zbudowanie strony pod nazwą „Szlak sanktuariów'. Zachęcał do budowania wspólnej strategii i aktywności. Przywołał wezwanie papieża Pawła VI, który nawoływał, by dać kustoszom głos w Kościele.

 

rk / Wilamowice / ekai.pl


2 mln Polaków nie może zaspokoić podstawowych potrzeb

1,8 mln Polaków nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb - podała Szlachetna Paczka w najnowszym raporcie o biedzie. Wraz z raportem powstało też badanie pt. „Na co nie stać Polaków'. Wynika z niego m.in., że w związku z inflacją i wzrostem cen 4 na 5 Polaków kupuje mniej lub zdecydowanie taniej. Ubóstwo to jednak nie tylko braki materialne – bieda wielu osobom zabiera wszystko, także spokój, szacunek i bliskość. Szlachetna Paczka jest jednym z największych w Polsce projektów społecznych.

W skrajnym ubóstwie wciąż żyje blisko 400 tys. dzieci i 300 tys. seniorów. W ciągu roku przybyło ich ponad 40 tys. 'W Szlachetnej Paczce widzimy to zjawisko. Ma twarze konkretnych ludzi i rodzin, które w zderzeniu z kryzysem ekonomicznym, wypadły na boczny tor życia. Codziennie dokonują wyborów tak trudnych, że trudno słuchać ich opowieści. Ale właśnie bycie wysłuchanym i zauważonym to być może dla nich jedyna szansa na życie' – napisała we wstępie do Raportu o biedzie 2023 Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

czytaj dalej...

 

ang/Szlachetna Paczka / Kraków / ekai.pl


Dr Rayzacher-Majewska: religia w szkole jest kluczowa dla formacji ogólnoludzkiej

Religia jest jedną z kluczowych lekcji, które służą formacji ogólnoludzkiej i chrześcijańskiej. Czy osoba, która nie ma fundamentalnej wiedzy biblijnej lub pojęcia o największych chrześcijańskich uroczystościach, może pretendować do miana osoby wykształconej? - mówi w rozmowie z KAI dr Aneta Rayzacher–Majewska. Konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP i wykładowca katechetyki z UKSW komentuje też polityczne zapowiedzi usunięcia religii ze szkół oraz najnowsze dane dotyczące uczęszczania na ten przedmiot.

czytaj wywiad...

 

Łukasz Kasper / Warszawa / ekai.pl


Polityczne gry wokół handlu w niedziele

Wciąż nie wiadomo, czy w związku z tym, że tegoroczna Wigilia przypada w niedzielę, tego dnia będzie obowiązywał zakaz handlu. Za takim rozwiązaniem opowiada się obecny rząd. Tymczasem przedwyborcze deklaracje Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy szły w kierunku systemowego zniesienia zakazu handlu w niedziele. Warto zauważyć, że zakaz lub ograniczenie handlu w niedziele obowiązuje w wielu państwach europejskich.

'Dajcie ludziom w niedzielę odpocząć'

Za niedzielą wolną od handlu wielokrotnie wypowiadała się Konferencja Episkopatu Polski m.in. udzielając poparcia inicjatywie NSZZ 'Solidarność' w tej sprawie. Wprowadzana stopniowo ustawa o handlu w niedziele, w pełni weszła w życie 1 marca 2020 roku, ale regulacje te bywały atakowane przez branżę handlową. 

Kwestię tę szczególnie często poruszał abp Wiktor Skworc, dziś były już przewodniczący Rady KEP ds. Społecznych, Rady Duszpasterstwa oraz metropolita katowicki. Wobec tej powracającej w debacie publicznej kwestii apelował o promowanie niedzieli jako świętego dnia chrześcijaństwa i kultury europejskiej. Wskazywał przy tym, że także w wielu innych krajach europejskich niedziela jest dobrem chronionym prawem.

W listopadzie 2020 roku ówczesny metropolita katowicki wskazywał, że rodzina jest szczególną wartością, chroniona Konstytucją i dlatego trzeba chronić niedzieli wolnej od handlu, nie ulegając prasowym nawoływaniom: dajcie ludziom zarobić w niedzielę', czy też naciskom pracodawców. 'Odpowiadamy na to głośnym wołaniem: dajcie ludziom w niedzielę odpocząć! O prawo do niedzielnego odpoczynku zmagali się strajkujący robotnicy Wybrzeża i Górnego Śląska i to prawo wywalczyli!' - mówił abp Skworc w wywiadzie dla KAI.

Hierarcha niejednokrotnie przypominał, że już w 1980 r. ustalono m.in. wprowadzenie od roku 1981 wszystkich wolnych sobót oraz przyjęto zasadę bezwarunkowego przestrzegania dobrowolności pracy w dni ustawowo wolne, z niedzielą na czele. 

czytaj dalej...

 

Tomasz Królak / Warszawa / ekai.pl


Niemki, które zrezygnowały z ''drogi synodalnej'': Rzym jest ignorowany

Zastanowiło mnie, że papież, pisząc do nas osobno, wskazał na adorację, jakby chciał przez to skierować naszą uwagę na Tego, który kieruje Kościołem i musi zostać postawiony w centrum – mówi prof. Katharina Westerhorstmann, jedna z czterech kobiet, jakie zrezygnowały z udziału w niemieckiej „drodze synodalnej', widząc w niej zagrożenie rozłamu Kościoła w Niemczech, a na początku listopada podzieliły się swymi obawami z Ojcem Świętym. Franciszek błyskawicznie odpowiedział na ich list.

Papież, jak już informowaliśmy, zapewnił, że podziela wyrażone przez te cztery kobiety obawy. Prof. Westerhorstmann wyznała Radiu Watykańskiemu, że zdecydowały się one na taki krok, ponieważ odnoszą wrażenie, iż Kościół w Niemczech ignoruje kolejne interwencje Stolicy Apostolskiej. Czułyśmy, że jest to nasz obowiązek jako świeckich i jako kobiet w Kościele – stwierdziła niemiecka teolog. Jak zarazem przyznaje, były zdziwione, iż Papież odpowiedział tak szybko, już po dwóch dniach, a zrobił to z wielką jasnością i osobistym zaangażowaniem. Widać, że jest to dla niego ważna sprawa.

Zapewnia, iż autorki listu nie stanowią żadnego ugrupowania i nie mają żadnych wspólnych planów na przyszłość. Ani niemiecki episkopat ani Komitet Centralny Katolików Niemieckich nie zareagowały na ich głos, nie zostały ponownie zaproszone do dialogu. „Jedyne, co mogę powiedzieć, że nadal będę robić wszystko, co w mojej mocy, aby Kościół mógł wypełniać swoją misję, byśmy jako katolicy mogli robić to, do czego zostaliśmy powołani, indywidualnie i jako wspólnota' – podkreśliła prof. Westerhorstmann. Poinformowała ponadto, że przed opublikowaniem papieskiego listu, jego adresatki upewniły się, czy papież rzeczywiście sobie tego życzy. Nie rozumie też stawianych im zarzutów, iż swoją inicjatywą przyczyniają się do podziałów w Kościele. W swym liście wyraziły raczej troskę z powodu istniejących już konfliktów i rozbieżności opinii co do przyszłości Kościoła w Niemczech. Miałyśmy nadzieję, że będzie to impuls, który przyczyni się do zachowania jedności – powiedziała prof. Westerhorstmann.

 

Vatican News, Krzysztof Bronk i Christine Seuss / Watykan / ekai.pl


Papieski tweet


Jesteś naszym 1097444 gościem od 01.01.2017

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach-Szopienicach, siedziba: Katowice, Plac Powstańców Śląskich 3.